Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Ingyenes Nyelvvizsga felkészítő képzésen való részvétel pályázat

2011.08.11

Ingyenes Nyelvvizsga felkészítő képzésen való részvétel pályázat

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 19.
 
Fiatal- és középkorú felnőtteknek szóló pályázati lehetőség térítésmentes ANGOL nyelvtanfolyamon való részvételre az alábbiak szerint.
 
A pályázati program célközönsége:
A pályázaton minden olyan magyar állampolgár részt vehet, aki magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik és betöltötte (a pályázat beadásának időpontjában) a 18. életévét, de még nem töltötte be 52. életévét. Az egyes nyelvi szintekhez előzetes nyelvi ismeret szükséges. Korábban megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány birtokában is pályázható a program, amennyiben az alapfeltételeknek megfelel a pályázó.
 
A pályázati program célrendszere:
A program célja, hogy továbbképzési lehetőséget biztosítson mindazok számára, akik önerejükből hasonló képzéseken nem tudnak részt venni. Napra kész nyelvi tudást biztosítson a hallgatók számára a fenti célok figyelembevételével.
Különös célja a pályázatnak, hogy a program által biztosított ismeretek birtokában javuljon a kedvezményezett munkaerőpiaci helyzete.
 
Fontos tudnivalók a programmal kapcsolatban:
A képzés helyszíne:

Budapest XIV. és/vagy X. kerület. Képzőintézményi nyelvi labor.
Kurzus indítás feltétele csoportonként 14 fő.
Képzési szint: Alap kurzus (Alapfokú nyelvvizsga felkészítő tanfolyam)
Közép kurzus (Középszintű nyelvvizsga felkészítő tanfolyam)
A képzési programot a TELC nyelvvizsga rendszerre alapozva bonyolítjuk le, a vizsgán mért kompetencia-területeket dolgozzák fel az órákon; a fejlesztés fókuszában a nyelvi kompetenciák és a kommunikációs aspektusok állnak.
 
A képzés során az alábbi kompetenciákat kívánjuk fejleszteni:
1. Nyelvi motiváció
2. Szakmai érdeklődés
3. Felkészülés az egyes tréning napokra
4. Nyelvi rendszerező készség
5. Idegen nyelvi írásbeli készség (komplex)
6. Idegen nyelvi szóbeli készség (komplex)
7. Szókincs
8. Kommunikatív érték
9. Nyelvhelyesség
10. Beszédértés
 
A képzési program nyelvi szintmérést is tartalmaz, amely befolyással lehet a kurzusbesorolásra, annak ellenére, hogy a pályázó szabadon megadhatja képzési szintjét a pályázati eljárás során.
A képzés kezdési időpontja minden tanfolyam esetében 2011. október hónap, a pályázati döntést és a beiratkozást követően. A képzés heti 4 kontaktórában valósul meg, 8 hónapon keresztül e mellett havi 8 óra távoktatási szakasz értelmezett.

Így a teljes kontaktóra-szám: 128 óra, távoktatási óra: 64 óra, teljes óraszám: 192 óra.
A kontaktórák órarend-szerint kerülnek lebonyolításra az alábbiak szerint.
Kontakt órák az alábbi napokon lehetnek:
kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat.
 
Három idősávban valósulnak meg a kurzusbesorolások, ezek a következők:
1. sáv 08.00-12.00
2. sáv 12.00-16.00
3. sáv 16.00-20.00
(Például: A1/Kedd/2.sáv. Az "A1" megnevezésű csoport, amely alap vizsgára készülő hallgatókat tömörít, a keddi napon, a 2. sávban tartja foglalkozásait, azaz 12.00 és 16.00 között.) A pályázati adatlapon megjelölhető a sáv-választás, a napok vonatkozásában szintenként eltérhetnek az egyes kurzusok, így napokat előre meghatározni nem lehet!
A program távoktatási programelemet is tartalmaz. Minden tananyagot (elektronikus formában) a kedvezményezett számára (a program idejére) rendelkezésre bocsátjuk.
A távoktatási programelem segítségével önálló tanulást és feladatmegoldást biztosítunk úgy, hogy nem kell megjelenni külön az oktatási intézményben. A kiadott feladatokat saját ütemben a távoktatási rendszer segítségével valósítjuk meg.
A programhoz kapcsolódó tanulási segédleteket a program biztosítja a hallgatók számára. A távoktatási szakasz interneten keresztül valósul meg, a további tanulási segédletek letölthetők a programban résztvevők számára.
A kontaktórákon a részvétel kötelező, maximum 10 óráról lehet igazoltan hiányozni, az ezt meghaladó mértékben történő hiányzás a programból való kizárást vonja maga után. (Az órákon történő megjelenést kérésre igazoljuk)
A képzés 4. hónapjában próbavizsgát bonyolítunk le (a képzőintézmény belső szabályai szerint), amelyen a részvétel kötelező, javító-pótvizsga egy alkalommal biztosítható a hallgató számára. A próbavizsga alkalmával legalább 51%-os teljesítményt kell tanúsítania a hallgatónak. Amennyiben a hallgató az 51%-ot nem tudja teljesíteni, úgy javítóvizsgát tehet (a képzőintézmény belső szabályai szerint). A javító vagy pót próbavizsga eredményét tekintjük véglegesnek. Amennyiben a próbavizsga alkalmával (beleértve a javítóvizsgát is) a minimum szintet nem tudja teljesíteni, úgy a programból való kizárását vonja maga után. A próbavizsga anyagát a kurzusvezető nyelvtanár határozza meg a csoport teljesítménye, és tanulási ütemezése alapján.
 
A programban való részvétel minden költségével, 100%-ban támogatott, vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg - kivételt képez a hallgató utazási- és étkezési költsége valamint a képzéshez kapcsolódó vizsgadíj, ezt a programelemet ugyanis a pályázat nem tartalmazza. A pályázathoz önerő biztosítása szükséges, amelynek mértéke 8600 Ft azaz Nyolcezer-hatszáz Ft. Az önerőt csupán sikeres pályázás esetében kell teljesíteni. A pályázat kezelője a sikeresen pályázókkal Támogatási szerződést és Felnőttképzési szerződést köt, az önerő teljesítése kizárólag a fenti szerződések megkötése után értelmezett. (A programból való kizárás esetén az önerő visszatérítésére nincs mód)

A képzési időt követően (tehát a nyolc hónap letelte után) központi nyelvvizsgát meg kell kísérelni - a képző intézmény közbenjárásával. Amennyiben a nyelvvizsga bizonyítványt a hallgatónak nem sikerül megszereznie, úgy a képzés végétől számított egy éven belül kísérletet tehet a vizsga megszerzésére. (akár többször is).A hallgató a nyelvvizsgák eredményéről írásban nyilatkozni köteles a képző intézmény felé. Amennyiben a hallgató a fent említett egy év eltelte után sem tudja komplex vagy rész nyelvvizsga (vagy csak sikeres írásbeli, vagy csak sikeres szóbeli) bizonyítványát bemutatni, úgy a támogatásként biztosított teljes képzési díj 25%-át egy összegben köteles megfizetni a támogatónak. Minderről a hallgató és a képzőintézmény kötendő "Támogatási szerződés" rendelkezik, amelynek tervezetét a sikeres pályázati döntés követően e-mailben (a további dokumentumokkal együtt) küldünk meg a hallgató számára.
 
A pályázatot egy, eredeti példányban kell benyújtani a mellékelt "Pályázati Adatlap" teljes körű kitöltésével. Kizárólag "xls" fájlformátumot fogadunk el - a pályázat benyújtását megelőzően kérjük győződjön meg a fájl formátumáról! Amennyiben a pályázó rendelkezik ajánlásokkal, támogatói nyilatkozatokkal, akkor azokat beszkennelve, lehetőleg PDF/JPG fájlformátumban mellékeljék a pályázati adatlappal egy e-levélben! (Az ajánlások formai kialakítását nem szabályozzuk - ajánlások melléklése nem kötelező, ugyanakkor javítja a pályázó bírálati pontértékét.)
A pályázati eljárás során hiánypótlásra lehetőség nincs.
 
A pályázat benyújtásának módja:
A hiánytalanul kitöltött pályázati lapokat elektronikus formában, e-mailben kérjük megküldeni a
nyelvvizsgapalyazat@gmail.com címre.
 
Pályázat benyújtásának határideje:
2011. szeptember 19. (hétfő) 24.00.

Tárgy mezőben kérjük feltűntetni: "Nyelvvizsga Pályázat"
 
A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor automatikusan elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt.
 
A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság értékeli, sorrendet állítanak és ennek alapján készíti el a Programkoordinációs Iroda a kurzusbesorolásokat, a bírálatok kiértesítőjét és a kurzusbesorolást e-mailben juttatjuk el a pályázók számára.

A bírálatok során az alábbi kompetencia területeket vizsgáljuk és minősítjük.
1. Formai követelményeknek való megfelelés
Célközönségnek megfelel-e
Hiánytalanul kitöltött adatlap
2. Legmagasabb iskolai végzettség
Középiskolai végzettség
Főiskolai végzettség
Egyetem, szakirány szerinti végzettség
3. Képzésen való részvétel motivációi
Munkahelyi motiváció
Személyes motiváció
Fenntartható jövő motivációja
Kompetencia fejlesztés motivációja
4. Összbenyomás a pályázati anyagról
Megjegyzés, egyéb bírálati vélemény
 
Bírálati határidő: 2011. szeptember 25.
 
Tervezett támogatott keretlétszám: 150 pályázat, a támogatási keretösszeg erejéig. A pályázat automatikus pályázat, azaz pályázatot csupán a támogatási keretlétszám erejéig tudunk befogadni. (amennyiben a támogatási keretlétszám a pályázati határidő lejárta előtt betelik, úgy az adott pályázatot befogadni szintén nem áll módunkban - ez esetben e-mailben tájékoztatjuk az adott pályázót.)
 
A pályázati programban való részvétel sikeres pályázás esetén nem átruházható még azonos szervezet esetén sem.
 
A pályázaton való részvétel pályázati díj-köteles, amelynek mértéke 2000 Ft azaz Kettőezer Ft/ pályázat, ez az egyszeri pályázati eljárás díja. Az eljárási díj befizetését postai csekken lehet teljesíteni (postai csekkes pénztári számla ellenében). A pályázati iroda a pályázatok beérkezését követően pályázati visszaigazolást készít, amelyben rögzítésre kerül a pályázati azonosító és mellékeljük a pályázati eljárási díj számláját. Felhívjuk figyelmét, hogy csupán a befogadott pályázatok esetében kell az eljárási díjat megfizetni, ha a pályázat a keretösszegen túl mutat, úgy a pályázat nem kerül befogadásra, így a pályázati eljárást sem indítjuk meg, tehát az eljárási díjat sem kell megtéríteni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázattal kapcsolatban kizárólag e-mailben nyújtunk felvilágosítást a pályázati szakaszban, telefonos megkeresést fogadni ügyvitel-szervezési koncepciónk következtében nem áll módunkban.
(Információs szolgálat
nyelvvizsgapalyazat@gmail.com címen)